Zawody prawnicze. Kim są: adwokat, asesor, komornik, notariusz, radca?

Zawody prawniczeZawody prawnicze. Kim są: adwokat, asesor, komornik, notariusz, radca prawny, prokurator, sędzia?

Istnieje kilka zawodów prawniczych, które różnią się zarówno uprawnieniami, jaki i ograniczeniami. Jedno nie ulega wątpliwości - aby świadczyć jakikolwiek usługi prawne, należy skończyć studia z zakresu prawa. Ale już sama aplikacja, czy to adwokacka, notarialna, czy sądowa, wygląda inaczej. Czym zatem zajmuje się adwokat, a czym notariusz? Co załatwimy u radcy prawnego i kim właściwie jest asesor?

  • Adwokat - prawnik, zwany czasami Mecenasem, reprezentujący klientów przed instytucją sądową oraz urzędami. Zastępują on strony zarówno w sprawach karnych, jak i rodzinnych, cywilnych oraz w sprawach prawa pracy.
  • Asesor - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj.: ukończone studia i zdany egzamin zawodowy. Zanim osoba ta obejmie bezterminowo nominację ( adwokacką, czy prokuratorską ) musi przejść swoistą próbę w urzędach sądów administracyjnych, prokuraturach, notariacie, bądź w izbach komorniczych.
  • Aplikant - jest to osoba, która przyucza się do zawodu. Można być aplikantem notarialnym, radcowskim, czy też adwokackim. Zgodnie z prawem aplikant ma pewne uprawnienia - może na przykład zastąpić swojego patrona w niektórych czynnościach prawnych.
  • Komornik - jest to osoba wykonująca wyroki w imieniu sądu. Wyroki te odbywają się na drodze przymusu egzekucyjnego. Egzekucja ta polega na zajęciu mienia ( ruchomości, bądź nieruchomości ), kont bankowych, a następnie sprzedaży w drodze licytacji.
  • Notariusz - jego głównym zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych. Wszystkie czynności, jakich dokonuje notariusz ( sporządzanie pism, wniosków, oświadczeń, akt ) mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz nie wykonuje takich usług, jak adwokat, lecz czynności notarialnych, podobnie, jak sądy.
  • Prokurator - prokurator jest prawnikiem, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw. Prokurator to funkcjonariusz publiczny, który posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności prawnych. W procesach karnych ma on funkcję oskarżyciela.
  • Radca prawny - w dużej mierze zakres obowiązków radcy prawnego, nie różni się znacznie od obowiązków adwokata. Z tą zasadniczą różnicą, że radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.
  • Rzecznik patentowy - jest to osoba, będąca inżynierem lub prawnikiem, która świadczy pomoc, nie tylko prawną, ale też techniczną podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym w sprawach własności przemysłowej. Aby uzyskać taki tytuł trzeba odbyć aplikację rzeczniowską i zdać egzamin. Istotne jest, że nie wymagane jest tu wykształcenie prawnicze, wystarczy techniczne.
  • Sędzia - orzeka on w sprawach prawa pracy, rodzinnych, karnych i cywilnych, oraz wszystkich wskazanych w ustawach. Jest on funkcjonariuszem publicznym, niezawisłym i bezstronnym.

Prawo i wszystko z nim związane, dla społeczeństwa może być trochę skomplikowane. Ale warto choć trochę zgłębić temat, aby wiedzieć do kogo, w razie kłopotów, zwrócić się o fachową pomoc i poradę.