Uczeń i mistrz, czyli kilka słów o mentoringu

MentoringMentoring - czyli uczeń i mistrz

Znamy wiele relacji typu uczeń-mistrz. Spotykamy się z nimi w szkole czy miejscu pracy. Wsparcie, jakie doświadczona osoba udziela swojemu uczniowi jest nieocenione: pozwala mu się rozwijać, w tym nabywać wiedzę i umiejętności. Obecnie na popularności zyskuje partnerska relacja miedzy uczniem i mistrzem określana mianem mentoringu.

Kilka słów o mentoringu

Korzeni mentoringu upatrujemy w mitologii, a dokładniej w dziele Homera, "Iliadzie". Odyseusz, główny bohater dzieła, przed wyruszeniem pod Troję zwrócił się do doświadczonego Mentora z prośbą o sprawowanie opieki nad jego żoną oraz dzieckiem w czasie jego nieobecności w domu. Stąd właśnie początki swe wzięła relacja, zwana dziś mentoringiem. Istotą mentoringu jest odkrycie i nauczenie korzystania z zasobów przez ucznia. Odbywa się to dzięki pomocy i wsparciu mentora. Dokładne cele i czas trwania tej formy doradztwa ustalany jest indywidualnie między stronami.

Mentoring wykorzystuje różnorodne narzędzia, wspomagające pracę pomiędzy mentorem a jego uczniem. Uczeń nabywa wiedzę i umiejętności przez obserwację mentora, naśladowanie go oraz korzystanie z wypracowanych przez niego metod i udzielanych wskazówek. Ma za ich pomocą odkryć swój potencjał i być świadomym swoich zasobów, jak i możliwości ich wykorzystania.

Cechy mentora

Jaka powinna być osoba, która chce zostać czymś mentorem? Przede wszystkim powinna posiadać wiedzę z danej dziedziny oraz kompetencje do wykonywania określonej profesji. Powinna być niejako mistrzem w swoim fachu. Niezbędne cechy to także umiejętność i chęć przekazania swojej wiedzy, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, cierpliwość, umiejętność konstruktywnego przekazywania krytyki oraz zaangażowanie w działaniu.

Jak zostać mentorem?

Aby zostać mentorem należy spełniać wymagania, opisane w powyższym akapicie, mile widziane jest także skończenie studiów podyplomowych z zakresu mentoringu lub doradztwa. Dowiemy się na nich jak odkrywać własne zasoby i używać nich, w jaki sposób zachęcać innych do samorozwoju i samoedukacji oraz z jakich metod korzystać w procesie mentoringu i pracy ze swoim przyszłym uczniem. Oferowanych jest także wiele kursów z mentoringu, które również pozwalają na nabycie wyżej wymienionych umiejętności. Ich adresatami są menagerowie ale i inni specjaliści, którzy chcą zostać profesjonalnymi mentorami.

Gdzie spotykamy się z mentoringiem?

Z mentoringiem spotykamy się w wielu miejscach, w  tym w edukacji. Z tego typu relacją do czynienia mamy między innymi pomiędzy uczniem a nauczycielem w szkole, studentem a jego promotorem czy doktorantem i opiekunem naukowym. Coraz bardziej modny jest tak zwany e-mentoring, czyli proces, który w całości lub w dużej mierze odbywa się za pośrednictwem sieci, w tym dzięki nowoczesnym komunikatorom, wysyłaniu e-maili czy portalom społecznościowym.

Mentoring a inne formy wspierania rozwoju osobistego

Mentoring jest jedną z metod wspierania osobistego rozwoju. Poza nim wyróżniamy jeszcze doradztwo oraz coaching. Doradztwo jest formą najbardziej swobodną, obejmuje bowiem podawanie wskazówek oraz ukierunkowywanie działania podczas pracy nad osiągnięciem celu. Z kolei coaching, który nierzadko utożsamiany jest w mentoringiem, to proces zmierzający do odkrycia swojego potencjału przez klienta jedynie dzięki wsparciu i wskazówkom coacha. Proces taki zwykle twa krócej niż mentoring.